தொல்லியல் கழகம்

தமிழகத் தொல்லியல் கழகம், ‘தொல்லியல் கழகம்’ என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது. பதிவு எண் – 17 / 2017